Математика Matematika Mathematics

“Dalçyn” hususy kärhanasytarapyndan taýýarlanan bu maksatnamalar we meýilnamalar geljegimizi gurmak ellerinde bolan ýaşlarymyzyň bilimlerini ösdürmek we kämilleşdirmek, Türkmenistanda maksadyna okgunly, geljegine ynamly, ruhubelent bilimli nesil ýetişdirmek  maksady bilen taýýarlandy.

“Matematika” boýunça okuw meýilnamasy diňleýjileriň ýaş aýratynlyklaryna görä iki aýratyn maksatnama boýunça taýýarlandy we her ýaş aýratynlygy üçin taýýarlanylan okuw maksatnamasy tapgyrlara bölündi. Biri kiçi ýaşly, ýagny 7-14 ýaşly diňleýjiler üçin niýetlenildi. Beýleki 14 ýaşdan uly ýaşdaky diňleýjiler üçin niýetlenilip düzüldi.

14 ýaşdan uly ýaşly diňleýjiler üçin niýetlenilen okuwlarymyz indiki tapgyrlara bölünýär (derejelerde görüp bilersiňiz).


Утром      09:00 – 11:20

Днём       15:30 - 17:50

Вечером 18:30 – 20:50

Irden       09:00 – 11:20

Öýlän      15:30 - 17:50

Agşam    18:30 – 20:50

Morning     09:00 – 11:20

Afternoon  15:30 - 17:50

Evening      18:30 – 20:50

  • “Matematika başlangyç dersi” kursyny tamamlan diňleýjiler matematika ylmynyň başlangyç bilimine eýe bolup bilerler. Sanlary we olaryň üstünde geçirilýän amallary öwrenerler. Kwadrat deňlemeleri aňsatlyk bilen çözerler, san deňsizliklere has içgin düşünerler, deňlemeleriçözmegi başararlar. Gysga köpeltmek formulalaryny öwrenip olary matematikada ulanmany başararlar. Arifmetiki Kwadrat kök barada içgin tanyşarlar.
  • “Algebra başlangyç we elementar funksiýalar” kursyny tamamlan diňleýjiler matematika ylmynyň çuňňurlygyna aralaşyp başlarlar. Funksiýalaryň üstünde işläp bilerler. Deňsizligiň ähli görnüşleri we san, ýaş, tizlik we göterim bilen baglanşykly meseleler bilen tanyş bolarlar. Bu kursda diňleýjiler elementar funksiýalary giňişleýin öwrenip bilerler. Bulardan başgada geometriýanyň başlangyjy, parallel göni çyzyklar we üçburçlyklar hakynda maglumat edinip bilerler.
  • “Algebra we trigonometriýanyň başlangyçlary” kursyny tamamlan diňleýjiler kompleks sanlar barada giňişleýin maglumat öwrenerler.  Trigonometriýanyň içine çuňňyr aralaşarlar. Trigonometrik funksiýalaryň kesgitlenişini öwrenerler. Trigonometrik deňlemeleri we deňsizlikleri çözmäni başararlar. Üçburçlyklaryň häsiýetleri we görnüşleri bilen tanyş bolarlar. Üçburçlyklaryň meýdanyny hasaplamagyň formulalaryny bilerler. Bulardan başga-da san yzygiderligi, arifmetik we geometrik progressiýalar bilen tanyş bolarlar.
  • “Algebra we analiziň başlangyçlary” kursyny tamamlan diňleýjiler predeliň we önümi hasaplamagyň düzgünlerini,  derejeli funksiýanyň önümini, çylşyrymly funksiýanyň önümini hasaplamagy öwrenerler. Bulardan başga-da önüminiň ulanyşyny öwrenerler. Diňleýjiler asyl funksiýa we onuň häsiýetleri, asyl funksiýany tapmagyň düzgünleri, käbir funksiýalaryň asyl funksiýalarynyň formulalary barada içgin öwrenerler. Kesgitli we kesgitsiz integraly hasaplamany öwrenerler.Kombinatorikanyň, statistikanyň we ähtimallyklar nazarýetiň elementleri: Çalşyrmalaryň, utgaşdyrmalaryň we ýerleşdirmeleriň sanynyň formulalaryny bilerler. Ähtimallyk barada umumy düşünjä eýe bolarlar.
Записаться на курс
Похожие курсы
Английский язык
Iňlis dili
English

18:30 - 20:50

Английский язык: Детский 1
Iňlis dili: Çagalar 1
English: Kids 1

09:00 - 11:15

Английский язык: Детский 2
Iňlis dili: Çagalar 2
English: Kids 2

16:00 - 18:15

Русский язык: Элементарный
Rus dili: Başlangyç
Russian: Elementary

09:00-11:20

Русский язык: Базовый
Rus dili: Orta
Russian: Basic

09:00-11:20

Русский язык: Продвинутый
Rus dili: Kämilleşdiriji
Russian: Advanced

15:30 - 17:50

Туркменский язык
Türkmen dili
Turkmen

15:30 - 17:50

Французский язык
Fransuz dili
French

09:00 - 11:20

Немецкий язык
Nemes dili
German

09:00 - 11:20

Подготовка к IELTS
IELTS synagyna taýýarlyk
Preparation for IELTS

18:30 - 20:50

ИЗО
Şekillendiriş sungaty
Art

09:00 - 11:20

ИЗО (Детский)
Şekillendiriş sungaty (Çagalar)
Art (Kids)

Математика
Matematika
Mathematics

09:00 - 11:20

Математика Детский
Matematika Çagalar
Mathematics Kids

15:30 - 17:50

Русский язык: Элементарный
Rus dili: Başlangyç
Russian: Elementary

15:30 - 17:50

Русский язык: Базовый
Rus dili: Orta
Russian: Basic

15:30 - 17:50

Русский язык: Продвинутый
Rus dili: Kämilleşdiriji
Russian: Advanced

15:30 - 17:50

Компьютер
Kompýuter
Computer

09:00 - 11:20

Основы бизнеса
Telekeçiligiň esaslary
Business fundamentals

18:30 - 20:50

Практический курс 1
Amaly gepleşik 1
Practice 1

18:30 - 20:50

Практический курс 2
Amaly gepleşik 2
Practice 2

18:30 - 20:50

Турецкий
Türk dili
Turkish

09:00 - 11:15

Турецкий (Детский)
Türk dili (Çagalar üçin)
Turkish (Kids)

09:00 - 11:15

asdasd asdasd
asdasd asdasd
asdasd asdasd

09:00 - 09:00