OKUW MERKEZI
Türkmen
Русский
_

“Dalçyn” okuw merkezi islegi bolanlary kurslaryna çagyrýar!

• Türkmen dili

• Iňlis dili

• Nemes dili

• Fransuz dili

• Rus dili

• IELTS'e taýýarlyk

• Telekeçiligiň esaslary

• Şekillendiriş sungaty

• Kompýuter

• Matematika

Diňe biziň merkezimize mahsus aýratynlyklar: 


• Okatmagyň häzirki zaman usulyýeti

• Tejribeli  mugallymlar

• Ýöriteleşdirilen çemeleşme

• Dostlukly gurşaw

• “Cambridge University Press”-iň okuw kitaplary


Okuwyň  dowamlylygy – 3  aý

Okuw dersleri irden, gündiz we agşam geçirilýär.

Kursy tamamlananda şahadatnama berilýär.

Çagalar üçin iňlis dili okuwlary


Çagalar ýaş aýratynlygy we bilim derejesi boýunça toparlara bölünýärler. 7-9 ýaş aralygyndaky çagalar KIDS 1 toparyna degişli edilýärler. Bu toparda okuwlar ýedi tapgyrdan ybarat bolup, olar: Starter, Level-1, Level-2, Level-3, Level-4, Level 5 we Level-6. Her günki sapagyň dowamlylygy 2 sagat (120 minut) bolup, her 1 sagatdan 15 minutlyk arakesme berilýär. Bu okuw toparynda sapaklar Cambridge University Press-iň “Kid’s Box” atly kitaby boýunça alnyp barylýar. Bu kitap bütin dünýäde okuwçylar we mugallymlar tarapyndan gyzyklanma tapdy. Kitap okuwçylaryň okuwa bolan höwesini artdyrýan, olary ruhlandyrýan birnäçe täze maglumatlary öz içine alýar. Mundan başga-da, biziň okuwlarymyzyň dowamynda çagalaryň dil öwrenmeginiň has hem täsirli bolmagy üçin dürli hekaýalar we gyzykly aýdymlar hödürlenilýär.


10-12 ýaş aralygyndaky çagalar KIDS 2 toparyna degişli edilýärler. Bu toparda okuwlar alty tapgyrdan ybarat bolup, olar: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate we Advanced. Her günki sapagyň dowamlylygy 2 sagat (120 minut) bolup, her 1 sagatdan 15 minutlyk arakesme berilýär. Bu okuw toparynda sapaklar Cambridge University Press-iň “Think” atly kitaby boýunça alnyp barylýar. “Think” bu iň täze, döwrebap kitap bolmak bilen, ol okuwçynyň dünýägaraýşynyň giňemegine ýardam berýär. Mundan başga-da, biz çagalaryňyzyň dil öwrenmekden daşary olaryň pikirlenmek ukyplaryny ösdürmek we özlerine bolan ynamyny güýçlendirmek üçin düýpli çemeleşmelerden peýdalanýarys. Sapaklaryň temalary okuwçylary gyzyklandyrmak, olaryň gözýetimini çuňlaşdyrmak we okuwlaryň täsirli bolmagyny gazanmak üçin saýlanyp alnandyr.


Diňleýjilerimiziň islegine görä okuwlaryň alnyp barylýan wagtlary:

 


Irden – 09:00 – 11:15


Öýlän - 14:00  - 16:10; 16:15 – 18:25


Agşam - 18:30 – 20:45Hepdäniň her dynç güni “Dalçyn” okuw merkezinde goşmaça sapaklary geçirilýär. Goşmaça sapaklar tölegsiz gurnalýar hem-de dürli ýaşdaky diňleýjilere daşary ýurt dillerini öwrenmäge has hem kömek edýär. Bu maksatnamalar diňleýjilerde dil öwrenmäge bolan höwesini, we olaryň umumy dil medeniýetini ösdürmäge ýardam berýär. Sentýabr aýynda goşmaça sapaklarynyň çäginde teatrlarda sahnalara tomaşa etmek, çagalaryň we ulularyň arasynda aýdym aýtmak bäsleşigini gurnamak, özüň barada gysgaça maglumat ýazmak, şeýle hem söhbetdeşlikde özüňi alyp barmagyň kadalary boýunça seminar, grammatikany we täze sözleri çuňňur öwrenmek maksady bilen wiktorina, çagalar üçin “Pizza party” ýaly birnäçe gyzykly we höweslendiriji sapaklar geçirildi. Bu çäreler arkaly biziň diňleýjilerimiz öz dynç günlerini gyzykly we peýdaly geçirdiler.


Gowy netijeleriň gazanylmagy üçin biz size aşakdakylary hödürleýäris:

 

• Ýokary derejeli hünärmenler

• Döwrebap okuw usullary (“Cambridge Press” okuw kitaplary)

• Dil synag sowalnamalary we ýetişik  hakyndaky hasabat

• Sapaklary wagt taýdan amatly rejelemeklik 

A.Nyýazow ş. (öňki Çehow köç.), 145-nji j. Tylla Toprak

Tel.: .: (+993 12) 41 40 07/08; E-mail: admin@dalchyn.com

Website by: ZARA web solutions © All rights reserved