Fransuz dili
Türkmen
Русский
_

“Fransuz dilinde gürleşmek  ähli  adamlar üçin  has ýakymly  we umumydyr”

Brunetto Latini, orta asyr pelsepeçisi

Gysgaça taryhy maglumatlar


Bize belli bolşy  ýaly ХII  asyryň  başlaryndan  fransuz dilil  günbatarda we başga ýerlerde hem ýaýrap başlaýar. Aşakda onuň täsiriniň birnäçe mysaly  getirilendir:

•Ermenistanyň patyşasy  Leon I öz hökümdarlyk  eden döwründe fransuz dili hakynda karar çykarýar, şol kararyň  esasynda bu  dil patyşalygyň  resmi  dili diýip yglan edilýär.

•1099-njy   ýylda Haçlylar Iýerusalime gaýdyp gelip  şol ýerde fransuz patyşalygyny esaslandyrýarlar.  Fransuz dili iki asyryň  dowamynda Keramatly Topragyň  dili diýip  kabul edilýär.

•XII  asyrda balkan ýarymadasynda ýerleşýän döwletlerinde, Kipr patyşalygynda, Morede we Ortaýer deňziniň beýleki ýurtlarynda  fransuz dilinde gürleşilýär.

Gyzykly hakykatlar

Fransuz dili onda gürleýänleriň sany boýunça dünýäde dokuzynjy ýeri eýeleýär.  Dünýäniň otuz döwletinde fransuz dili  resmi  dil diýip kabul edilendir. Dünýäniň kyrk üç döwletinde  fransuz dilinde gürlenýär. Fransuz dili  BMG-ň esasy iş dilleriniň biri diýip hasaplanýar. Şeýle-de ol Olimpiýa oýunlarynyň iki resmi diliniň  biri we Gyzyl haç jemgyýetiniň resmi  dili  diýip  kabul edilendir. Dünýäde  ýigrimi bäşden hem köp  fransuz uniwersitetleri  bardyr.

Okatmagyň usullary we tärleri

Bilim almagyň çeşmesi  boýunça fransuz dilini öwretmegiň şu  usullary  tapawutlandyrylýar: mugallymyň sözi, söhbetdeşlik, kitap  bilen işleşmek, dil  serişdeleriniň seljerilmegi,  tehniki  we görkezme esbaplary, ýumuşlar.


Okuw-usulyýet toplumynyň  gurluşy

Fransuz dilini  öwrenmeklik “Au café”  okuw gollanmasyna  esaslanýandyr. Bu  gollanma  esasan  üç bölüme(derejä) bölünýändir ýagny dil öwrenmekligiň başlangyç, orta we önümçilikli  derejelerinden ybarat bolup, şeýle-de anyklaýyş sowalnamalar,  audio ulgamçalar hem girýändir.

Okuw kitaby gündelik aragatnaşygyň amaly  maksatlaryna ýetmek üçin zerur bolan işleriň ähli  görnüşleriniň  ösdürilmegine gönükdirilendir we leksiki-grammatiki mowzuklary hem öz içine alýandyr.


Okuw kitabynyň  her bölümi aşakdaky derslerden ybaratdyr:


• Gepleşik nusgalary

• Fonetiki materiallar

• Grammatiki materiallar

• Tekstler

• Söhbetdeşlikler

• Öý işleri

• Ses dersler üçin ýumuşlar

Esasy okuw kitabyna goşmaça mugallym beýleki döwrebap  okuw gollanmalaryny, Internet-serişdelerini ulanýandyr. 

Okatmagyň usulyýeti

 Häzirki zaman okuw usulyýetleriň umumylykda ulanylmagy dil öwrenmekde  gowy netijeleri bermeklige gönükdirilendir. Biz diliň  grammatiki  we amaly  taýdan  özleşdirilmegini sazlamaklyga çalyşdyk.  Diliň  aragatanaşyk  hyzmatlaryna uly  üns berilýär: gürleşmek, okamak, audirleme.  Okuw dersleriniň  dowamynda oýun  okuw serişdeleriniň ulanylmaklygy diliň has gowy  özleşdirilmegine ýardam berýär.

Okuw kitabynyň  gurluşy mugallymy araçy-dili has az ulanmaklyga gönükdirilen, berilýän täze maglumatyň – ýagny grammatikanyň  bolşy ýaly  leksika hem  biri-biri  bilen utgaşdyrylyp öňki köne maglumatyň  üstüni  doldyrýan bir sazlaşykly gurluşa eýedir. Ähli tekstler we ýumuşlar hat-da kesgitlemelere çenli biri-biri bilen utgaşdyrylandyr we  okuwçynyň  şol wagtdaky  bilim derejesine  gabat getirilendir.

A.Nyýazow ş. (öňki Çehow köç.), 145-nji j. Tylla Toprak

Tel.: .: (+993 12) 41 40 07/08; E-mail: admin@dalchyn.com

Website by: ZARA web solutions © All rights reserved