Goşmaça sapaklar
Türkmen
Русский

Hepdäniň her dynç güni “Dalçyn” okuw merkezinde goşmaça sapaklary geçirilýär. Goşmaça sapaklar tölegsiz gurnalýar hem-de dürli ýaşdaky diňleýjilere daşary ýurt dillerini öwrenmäge has hem kömek edýär. Bu maksatnamalar diňleýjilerde dil öwrenmäge bolan höwesini, we olaryň umumy dil medeniýetini ösdürmäge ýardam berýär. Goşmaça sapaklarynyň çäginde teatrlarda sahnalara tomaşa etmek, çagalaryň we ulularyň arasynda aýdym aýtmak bäsleşigini gurnamak, özüň barada gysgaça maglumat ýazmak, şeýle hem söhbetdeşlikde özüňi alyp barmagyň kadalary boýunça seminar, grammatikany we täze sözleri çuňňur öwrenmek maksady bilen wiktorina, çagalar üçin “Pizza party”  ýaly birnäçe gyzykly we höweslendiriji sapaklar geçirildi. Bu çäreler arkaly biziň diňleýjilerimiz öz dynç günlerini gyzykly we peýdaly geçirdiler..

A.Nyýazow ş. (öňki Çehow köç.), 145-nji j. Tylla Toprak

Tel.: .: (+993 12) 41 40 07/08; E-mail: admin@dalchyn.com

Website by: ZARA web solutions © All rights reserved