Londona gezelenç
Türkmen
Русский

Dalçyn” okuw merkeziniň diňleýjileriniň dykgatyna!

Sizi “Londona gezelenç” atly bäsleşige gatnaşmaga çagyrýarys!


Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri:

1.Ýazky möwsümiň diňleýjisi bolmaly (dereje: Beginner +)

2. Ýaşy:  13+

3. Ýazky möwsümde hiç bir sapagy goýbermedik bolmaly

4. Ýazky möwsümiň netijesi boýunça ýetişik görkezijisi 90%-den ýokary bolmaly

5. Okuw merkeziniň gurnaýan çärelerine işjeň gatnaşmaly (goşmaça sapaklar, sport çäreleri),

6. 16 ýaşa  ýetmedik diňleýjilere ene-atalaryndan ýazmaça rugsatnama we notarius tarapyndan tassyklanan ynanç haty gerek.Ýokarda görkezilen şertlere laýyk gelýän dalaşgärleriň arasynda bije çekiler.


Ýeňijilere garaşýan baýraklar:

1-nji orun – Beýik Britaniýanyň London şäherine 1 (bir) hepdelik gezelenç.

2-nji orun – “Smartfon” ykjam telefony

3-nji orun – “Dalçyn” okuw merkeziniñ 1 (bir) okuw möwsümine mugt ýazylyşyk.


Bäsleşige ýazylmaga we gatnaşmaga howlugyň!

London SIZE garaşýar!

A.Nyýazow ş. (öňki Çehow köç.), 145-nji j. Tylla Toprak

Tel.: .: (+993 12) 41 40 07/08; E-mail: admin@dalchyn.com

Website by: ZARA web solutions © All rights reserved