Goşmaça sapaklar
Türkmen
Русский

Okuw maksatnamasynyň çäginde geçilen sapaklary berkitmek, özleşdirmek we diňleýjileriň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesine bolan höwesi döretmek maksady bilen “Dalçyn” okuw merkezimizde dynç günleri yzygider ýagdaýda goşmaça sapaklar we sport çäreleri geçirilýär. Goşmaça sapaklar tölegsiz geçirilip we ähli isleg bildirýänler gatnaşyp biler. Gatnaşmak üçin ilki bilen administrasiýamyza adyňyzy belletmegiňiz ýa-da şu telefon belgisi – 41-40-07 – boýunça habarlaşmagyňyz gerek.

Täze ýyl agşamynyň dabarasy

 

 

Sene: 25-nji dekabr 2017 ý.

Geçirilýän ýeri: “Altyn Alaw” kafesi

 

Geliň we biziň bilen Täze ýyl baýramyny hoş geçiriň!

 

Umumy bilim synagy

 

Sene: 11-nji fewral, 2018

Ýer: Dalçyn 1

 

Dalçynyň zehinlilerine garşy özüňi synap gör!

 

Futbol ligasy

 

Sene: 28-nji ýanwar 2018 ý.

Geçirilýän ýeri:“Dalçyn” futbol meýdançasy

Futbol oýna gel we gol sal!

 

Teatr güni

 

Sene:09 aprel 2018 ý.

Geçirilýän ýeri: Puşkin teatrynda

 

 

Aşpezlik sapagy (7 ýaşdan 12 ýaşa çenli)

 

Sene: 21-nji ýanwar 2018 ý.

Geçirilýän ýeri: “Altyn Alaw” kafesi

 

Çagalar üçin “Pizza party”!

Biziň bilen wagtyňyzy hoş geçiriň!

 

IELTS näme üçin gerek?

 

Sene: 18-nji fewral, 2018

Ýer: Dalçyn 2

 

IELTS bilen dünýäni aç!

 

Futbol ligasy (16+ ýaşdan)

 

Sene: 28-nji ýanwar 2018 ý.

Geçirilýän ýeri:“Dalçyn” futbol meýdançasy

Futbol oýna gel we gol sal!

 

Futbol ligasy (16+ ýaşdan)

 

Sene: 28-nji ýanwar 2018 ý.

Geçirilýän ýeri:“Dalçyn” futbol meýdançasy

Futbol oýna gel we gol sal!

 

 

Frizbi

 

Sene: 18-nji fewral, 2018

Ýer: Dalçynyň futbol meýdançasy

 

Gyzykly täze sport görnüşini oýnap görüň, wagtyňyzy hoşal geçiriň we täze adamlar bilen tanyşyň.

Karaoke bäsleşigi

 

 

Sene: 18 mart 2018 ý.

Geçirilýän ýeri: “Altyn Alaw” kafesi

 

 

A.Nyýazow ş. (öňki Çehow köç.), 145-nji j. Tylla Toprak

Tel.: .: (+993 12) 41 40 07/08; E-mail: admin@dalchyn.com

Website by: ZARA web solutions © All rights reserved